พันโท วรปรัชญ์ กาศสกุล

ผบ.ป.พัน.๗ พล.ร.๗

รองผู้พัน

รองผู้พัน

ร.ท.สุรกฤษฏิ์ คิดชัย

ฝ่ายกำลังพล

ฝ่ายการข่าว

ฝ่ายการข่าว

ฝ่ายยุทธการและการฝึก

ฝ่ายยุทธการและการฝึก

ฝ่ายส่งกำลังซ่อมบำรุง

ฝ่ายส่งกำลังซ่อมบำรุง

ฝ่ายกิจการและพลเรือน

ฝ่ายกิจการและพลเรือน

ผบ.ร้อย ร้อย ๑

ผบ.ร้อย ร้อย ๑

ร.อ.พุฑฒิพล วิบูลสุข

ผบ.ร้อย ร้อย ๒

ผบ.ร้อย ร้อย ๓

ผบ.ร้อย ร้อย ๓

ผบ.ร้อย ร้อย บก

ผบ.ร้อย ร้อย บก

หน่วยงานภายใน