ประวัติกองพัน

| กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ | 2017-08-15

ประวัติกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗

ธงชัยเฉลิมพล   เมื่อ ๕ มี.ค.๒๔๙๕  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้พระราชทานธงชัยเฉลิมพล แก่ ป.พัน.๗ โดย พ.ท.เจริญ   วัฒนวงศ์คีรี  ผบ.ป.พัน.๗ (ในขณะนั้น) เป็นผู้รับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล   

นามค่ายทหาร  เมื่อ ๒๖ มิ.ย.๒๕๕๒  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  พระราชทาน นามค่ายทหารว่า  “ค่ายพระปิ่นเกล้า” ซึ่งเป็นที่ตั้งของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗  บ้านเลขที่ ๑๖๓  หมู่ที่ ๘ บ.ชะเยือง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ (ตามประกาศกองทัพบก เรื่อง  พระราชทานนามค่ายทหาร ลง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๒)

วันสถาปนาหน่วย     วันที่  ๕  มีนาคม  ของทุกปี

ประวัติความเป็นมาของหน่วย

          ป.พัน.๗  เป็นหน่วยที่จัดตั้งขึ้นมาประมาณเดือน กุมภาพันธ์ ๒๔๘๔ ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒      ภายหลังที่ญี่ปุ่นบุกเข้าถึงประเทศไทยแล้ว โดยแยกหน่วยออกมาจาก ป.พัน.๑๐ จว.นครสวรรค์    ใช้ชื่อหน่วย

ในสมัยนั้นว่า “ป.พัน.๑๑”  เป็นหน่วยปฏิบัติราชการสนาม

           การประกอบกำลังและอาวุธยุทโธปกรณ์ของ ป.พัน.๑๑ สมัยนั้น ประกอบด้วย

            -  กองบังคับการกองพัน            -  ๓ กองร้อยปืนใหญ่   

            -  ๑ หมวดสัมภาระ                 -  ๑ หมวดเสนารักษ์

            - ยานพาหนะทั้งสิ้น  ๓๑  คัน     - อาวุธประจำกายใช้ ปลส. แบบ ๔๗ และ ปกบ.๘๓ 

            - กำลังพลนายทหาร นายสิบ และพลทหาร มาจาก ป.พัน.๑๐ เป็นบางส่วน     แต่ส่วนใหญ่ได้มาจากการระดมพล โดยเกณฑ์ราษฎรมาจาก จว.นครสวรรค์ และ จว.อุทัยธานี

           ผู้บังคับบัญชาของหน่วยในระยะเริ่มจัดตั้ง

           - พ.ท.ละม้าย   โลหิตพันธุ  เป็นผู้บังคับกองพัน   

           - ร.ท.จินตนา  สุนทรสีมะ เป็นหัวหน้า บก.

           - ร.อ.ชูเกียรติ   สุรพิบูลย์   เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๑

           - ร.อ.จุลสวัสดิ์   สุมน  เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๒

           - ร.อ.เล็ก        แนวมาลี   เป็นผู้บังคับกองร้อยที่ ๓

           - ร.ต.เพิ่ม        พาลพ่าย  เป็นฝ่ายพลาธิการ

           - ร.ต.ปาน       หาญยุทธ  เป็นผู้บังคับหมวดเสนารักษ์

    การเปลี่ยนแปลงเคลื่อนย้ายหน่วย 

           เมื่อ ๑๒ มี.ค.๒๔๘๔ ได้เคลื่อนย้ายกำลังออกปฏิบัติราชการสนาม   โดยเข้าพักแรมชั่วคราวที่ค่ายทหาร ใน จว.ลำปาง  ขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองทัพพายัพ จว.ลำปาง

           เมื่อ ๔  พ.ค.๒๔๘๔  ออกปฏิบัติราชการสนามที่   จว.เชียงราย    ทำหน้าที่เป็นกองหนุน    และขนส่งกำลังให้หน่วยต่างๆ ในกองทัพ  และขึ้นการบังคับบัญชาต่อกองทัพพายัพ  ซึ่งตั้งกองบัญชาการ   อยู่ใกล้สะพาน แม่น้ำกก จว.เชียงราย 

หน่วยงานภายใน