ศูนย์ขยะ

| ศูนย์ขยะ | 2017-08-12

  โครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม
ชุมชนค่ายพระปิ่นเกล้า กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗

 ๑. หลักการและเหตุผล

          ปัจจุบันวิทยาการก้าวหน้าประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว อัตราการใช้ที่ดินเพิ่มขึ้นเพื่อผลิตเครื่องอุปโภคบริโภค อาหาร ที่อยู่อาศัย เป็นเหตุให้เศษสิ่งเหลือใช้มีปริมาณมากขึ้นตามลำดับ อันก่อให้เกิดปัญหาขยะมูลฝอย ซึ่งนับว่าเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ปัจจุบันถือว่าเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องเร่งดำเนินการ ปัญหาขยะเหล่านี้ถ้าไม่มีการบริหารจัดการที่ดี หรือไม่ถูกต้องก็จะมีผลกระทบตามมาอีกมากมาย จนทำให้เกิดปัญหาทางด้านการทิ้งขยะและกลิ่นรบกวนชุมชนพร้อมทำให้เกิดการสูญเสียในสภาวะสมดุลทางธรรมชาติ สร้างความเดือดร้อนไปทุกทั่วภูมิภาค

             กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ จึงได้จัดทำโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมขึ้นภายในหน่วย ซึ่งได้แนวทางจากการศึกษาดูงานโครงการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในหลายๆหน่วยงานโดยจะมีความเชื่อมโยงกันในหลายๆด้าน มิใช่เรื่องการจัดการขยะเพียงอย่างเดียว อาทิ การจัดตลาดนัดขยะ การปลูกผัก ปลอดภัยโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์จากเศษอาหารและเศษวัสดุทางธรรมชาติ การทำน้ำยาเอนกประสงค์จากเศษผลไม้ เป็นต้น ทุกกิจกรรมได้กำหนดเป้าหมายร่วมกัน คือ ลดการเกิดขยะ การนำเอาของเหลือใช้กลับมาใช้ประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และไม่เกิดผลกระทบจากขยะมูลฝอยขยะที่สามารถเพิ่มมูลค่าได้นำไปจำหน่ายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ การลดรายจ่ายภายในครอบครัว รวมทั้งยังเป็นการสร้างสภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในค่าย ลดปัญหาขยะ เพื่อให้กำลังพลและครอบครัวมีสุขภาพดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ

             ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการนี้ เพื่อให้ชุมชนค่ายพระปิ่นเกล้าเกิดกระบวนการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบภายใต้ยุทธศาสตร์ ชุมชนแห่งต้นไม้,ชุมชนไร้มลพิษ,ชุมชนพิชิตพลังงาน,ชุมชนวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง

๒. วัตถุประสงค์โครงการ

             ๒.๑ เพื่อพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบและศูนย์การเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนครอบครัวภายในชุมชนค่ายพระปิ่นเกล้า ตลอดจนการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เหลือใช้นำกลับมาให้เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบ

             ๒.๒ เพื่อเป็นการเสริมสร่างลักษณะนิสัย และปลูกฝังการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในกับกำลังพลและครอบครัวภายในชุมชนค่ายพระปิ่นเกล้า ตลอดจนการบริหารจัดการขยะอินทรีย์และอนินทรีย์ที่เหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสมบูรณ์แบบ

             ๒.๓ เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลกระทบจากปัญหาขยะมูลฝอยอย่างเป็นรูปธรรม

             ๒.๔ เพื่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง อันจะนำไปสู่การจัดการรูปแบบอื่นๆต่อไป

             ๒.๕ เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวกำลังพล

             ๒.๖ เพื่อบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนค่ายพระปิ่นเกล้าอย่างยั่งยืน
๓. กลุ่มเป้าหมาย

             ๓.๑ กำลังพล ครอบครัว และ ผู้พักอาศัย

             ๓.๒ ผู้ประกอบกิจการร้านค้าในศูนย์สาธิตการตลาด กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗

๔. สถานที่ดำเนินโครงการฯ

             ชุมชนค่ายพรปิ่นเกล้ากองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

๕. ระยะเวลาในการดำเนิน

             ตั้งแต่เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ เป็นต้นไป

หน่วยงานภายใน