ประวัติความเป็นมาของสมาคมแม่บ้านทหารบก

| กลุ่มแม่บ้าน | 2017-08-12

ประวัติความเป็นมาของสมาคมแม่บ้านทหารบก

       สมาคมแม่บ้านทหารบก เดิมได้เริ่มจัดตั้งเป็นชมรมแม่บ้านทหารบก ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๐๙ เพื่อสนับสนุนการทำงานของเหล่าทหาร รวมถึงให้การดูแลช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพล ในด้านอาชีพเสริมและสวัสดิการต่างๆ ภายหลังจึงได้จดทะเบียนเป็น สมาคมแม้บ้านทหารบก เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๒๐ โดยมี คุญหญิงแสงเดือน ณ นคร ภริยาพลเอก เสริม ณ นคร ผู้บัญชาการทหารบก เป็นนายกสมาคมแม่บ้านทหารบกท่านแรก

ต่อมานับเป็นพระกรุณาคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ ในโอกาสที่ พระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงพระกรุณารับเป็นพระองค์พระอุปถัมภ์สมาคมแม่บ้านทหารบก เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๒ ดังนั้น เพื่อน้อมรำลึกและสำนึกในพระกรุณาคุณตลอดจนเป็นเกียรติประวัติและเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง เหล่าสมาชิกแม่บ้านทหารบกจึงได้ยึดถือ วันที่ ๓ สิงหาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายสถาปนาสมาคมแม่บ้านทหารบก เป็นต้นมา

หน่วยงานภายใน