สวนเกษตร

| สวนเกษตร | 2017-08-12

   เป็นศูนย์การเรียนรู้ ฝึกอบรมถ่ายทอดและเผยแพร่ความรู้ รวมถึงบริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกษตรอินทรีย์ เทคโนโลยีชีวภาพให้กับกำลังพล เยาและประชาชนทั่วไปเพื่อเป็นสถานที่สาธิตการทาเกษตรอินทรีย์ที่มีชีวิตและจิตวิญญาณ โดยเน้นการนาเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้กับการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร การอนุรักษ์พลังงาน ารจัดการสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์พันธุ์พืช เป็นตัวอย่างให้กับเกษตรกร กำลังพล ครอบครัวกำลัง นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

หน่วยงานภายใน