ภารกิจ

| ฝ่ายกำลังพล | 2017-08-12

1. ดำเนินการเกี่ยวกับ การจัดการกำลังพล และตามที่กองทัพบกกำหนด ในเรื่องการโอน การย้ายตำแหน่ง การปลด การลาออก การแต่งตั้งยศ การขอพระราชทานยศ การถอดยศ บำเหน็จ ความชอบ การปรับอัตราเงินเดือน และการปรับระดับเงินเดือนเงินเพิ่มและค่าตอบแทนต่างๆ และงานเครื่องราชอิสริยาภรณ์รวมทั้งการทำทำเนียบข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ

2. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าทีี่

หน่วยงานภายใน