งานในหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการข่าว

| ฝ่ายการข่าว | 2017-08-18

งานในหน้าที่รับผิดชอบฝ่ายการข่าว    
๑. ภารกิจหลักในงานด้านการข่าว ประกอบด้วย
             ๑.๑ การติดตาม, ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามจากภายนอกประเทศ
             ๑.๒ การติดตาม, ตรวจสอบ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามต่อความมั่นคง และ การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ประกอบด้วย
                     ๑.๒.๑ งานข่าวกรอง สนับสนุนการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด
                     ๑.๒.๒ งานข่าวกรอง สนับสนุนการแก้ปัญหาคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง
                     ๑.๒.๓ งานข่าวกรอง สนับสนุนการแก้ปัญหาการก่อการร้ายภายในประเทศ หรือกลุ่มการเมืองที่ใช้ ประเทศไทย เป็นฐานเพื่อต่อต้านรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้าน
                     ๑.๒.๔ งานข่าวกรอง สนับสนุนการแก้ปัญหาการบุกรุกป่า แาละการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาต
                     ๑.๒.๕ งานข่าวกรอง สนับสนุนการแก้ปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนกับภาครัฐ, การบ่อนทำลาย ความสามัคคีของคนในชาติ และสนับสนุนการพิทักษ์รักษาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข
๒. หัวข้อข่าวสารสำคัญในแต่ละพื้นที่ประกอบด้วย
             ๒.๑ พื้นที่ภายนอกประเทศ : ได้แก่ข่าวสารที่เป็นสิ่งบอกเหตุในการปฏิบัตต่างๆ ของฝ่ายตรงข้ามเพื่อ แจ้งเตือนหน่วย และกำหนดแนวทางในการป้องกัน/แก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
                     ๒.๑.๑ กำลังฝ่ายตรงข้ามที่เผชิญหน้า หรืออยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ
                     ๒.๑.๒ การเคลื่อนย้าย, การเพิ่มเติมกำลัง, อาวุธยิงสนับสนุน หรือ สป.ต่างๆ เข้ามาใกล้แนวชายแดน
                     ๒.๑.๓ แนวทางการเคลื่อนที่/ชองทางแทรกซึมที่สำคัญ
                     ๒.๑.๔ การ ลว. หรือระดับการเฝ้าตรวจพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม
                     ๒.๑.๕ ข้อมูลพื้นที่ปฏิบัติการตามแนวชายแดน และตอนในของประเทศเพื่อนบ้าน
                     ๒.๑.๖ ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่เข้า-ออก ตามแนวชายแดน
                     ๒.๑.๗ ความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่อต้านรัฐบาลประเทศเพื่อนบ้านตามแนวชายแดน
                     ๒.๑.๘ การละเมิดบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐ (MOU) การล้ำแดน หรือการละเมิดอธิปไตยในรูปแบบ ต่างๆ ตามแนวชายแดน
             ๒.๒ พื้นที่ปฏิบัติหลัก : ได้แก่ข่าวสารเพื่อแจ้งเตือนการเตือนการปฏิบัติต่างๆ ที่เป็นภัยคุกคามเพื่อใช้ในการ กำหนดแนวทาง ระงับยับยั้ง และแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง และการักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ประกอบด้วย
                     ๒.๒.๑ หัวข้อข่าวสารสำคัญ สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
                                 ๑) รวบรวมข้อมูลกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดตั้งแต่ขั้นตอนการผลิต การจัดหาสารตั้งต้น รวมทั้งรูปแบบลักลอบนำเข้าและการจำหน่าย
                                 ๒) รวบรวมข้อมูลแหล่งผลิต

หน่วยงานภายใน