ยุทธการและการข่าว

| ฝ่ายยุทธการและการฝึก | 2017-08-12

       มีหน้าที่วางแผน  อำนวยการ  ประสานงาน และควบคุมการดำเนินการตามนโยบาย ด้านยุทธการ การข่าวการฝึกตามแผน  การตรวจเยี่ยมสายวิทยาการฝึกศึกษาและอนุศาสนาจารย์ การถวายและรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญที่มาปฏิบัติภารกิจในพื้นที่  การรักษาความปลอดภัยของหน่วย  การปฏิบัติในสถานการณ์ฉุกเฉิน  การเตรียมพร้อมและปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย มีหัวหน้าแผนกยุทธการและการข่าว กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นผู้รับผิดชอบ

หน่วยงานภายใน