ภารกิจในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

| ฝ่ายส่งกำลังซ่อมบำรุง | 2017-08-12

ภารกิจในการส่งกำลังบำรุงของกองทัพบก

1. สนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงแก่หน่วยต่างๆ ในกองทัพบก ให้สามารถทรงชีพอยู่ได้และสามารถปฏิบัติภารกิจได้สำเร็จตามความมุ่งหมายและเป็นผลดีแก่กองทัพบก

2. สนับสนุนทางการส่งกำลังบำรุงให้แก่เหล่าทัพอื่นๆ หน่วยราชการและองค์การอื่นใดเมื่อได้รับการร้องขอรวมทั้งกำลังชาติพันธมิตรตามที่มีข้อตกลงกันไว้

หน่วยงานภายใน