ขอบเขตการดำเนินการ

| ฝ่ายกิจการและพลเรือน | 2017-08-12

ขอบเขตการดำเนินการ

ขอบเขตการดำเนินการด้านกิจการพลเรือน ประกอบด้วยกลุ่มงานหลัก 8 ประการ ดังนี้

  1. การปฏิบัติการด้านพลเรือน หมายถึง การดำเนินงานของทหารในลักษณะเดียวกัน หรือลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานในความรับผิดชอบของฝ่ายพลเรือน เพื่อประสานให้การปฏิบัติงานของทหารและการปฏิบัติงานของฝ่ายพลเรือน มีความสอดคล้องและเกื้อกูลซึ่งกันและกันในขอบเขตตามนโยบายของประเทศ และพันธะข้อผูกพันต่าง ๆ ทั้งตามกฎหมายในประเทศ และกฎหมายระหว่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
  2. การปฏิบัติการจิตวิทยา หมายถึง การดำเนินงานทางจิตวิทยาในรูปแบบต่าง ๆ ที่ได้วางแผนไว้และใช้กระทำโดยตรง หรือทางอ้อมต่อกลุ่มชนเป้าหมาย ซึ่งอาจเป็นฝ่ายเดียวกัน ฝ่ายเป็นกลาง หรือฝ่ายตรงข้าม เพื่อปรับปรุงพัฒนาความคิด อารมณ์ ทัศนคติและพฤติกรรม ให้เป็นไปในทางที่เกื้อกูลต่อการบรรลุตามเป้าหมายของชาติ โดยแยกออกเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ และการต่อต้านการโฆษณาชวนเชื่อ กระทำโดยการปฏิบัติการจิตวิทยา ซึ่งหมายรวมถึงการใช้สื่อและกิจกรรมสนับสนุน
  3. การประชาสัมพันธ์ หมายถึง การใช้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งปวง เพื่อเผยแพร่ข่าวสารที่สำคัญและเป็นประโยชน์ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน องค์การ สถาบัน กับกลุ่มประชาชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อหวังผลในความร่วมมือและการสนับสนุนจากประชาชนพลเรือน
  4. การเสริมสร้างอุดมการณ์ในหน่วยทหาร หมายถึง การดำเนินการในรูปแบบต่าง ๆ อย่างเป็นระเบียบและต่อเนื่อง เพื่อให้บุคคล/กลุ่มชนยอมรับและเชื่อมั่นในความคิดที่ถูกต้องและชอบธรรม อันจะนำมาซึ่งประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม และมีปณิธานมั่นคงที่จะปฏิบัติให้บรรลุในความคิดนั้น
  5. การสนับสนุนการพัฒนาประเทศ หมายถึง การดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ที่ทหารรับผิดชอบ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการของส่วนราชการและภาคเอกชน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และกำลังพลที่มีอยู่ภายในขอบเขตที่สามารถจะกระทำได้ เพื่อพัฒนาประเทศให้มีความมั่นคงทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคมจิตวิทยา วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม
  6. การดำเนินงานด้านกิจการพลเรือนในภาวะไม่ปกติ หมายถึง การดำเนินงานด้านพลเรือนเกี่ยวกับการพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง การอพยพประชาชน การปกครองดินแดนที่ได้จากการยึดครองโดยประสานการปฏิบัติกับส่วนป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
  7. การบรรเทาสาธารณภัย หมายถึง การป้องกัน บรรเทา และลดอันตราย ที่เกิดขึ้นแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน และของรัฐ อันเนื่องมาจากสาธารณภัย ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือมีผู้ทำให้เกิดขึ้น (ไม่รวมถึงภัยอันเกิดจากการสู้รบ หรือภัยสงคราม) รวมทั้งการดำเนินการฟื้นฟูให้คืนสู่สภาพปกติภายหลังที่เกิดภัย
  8. การฝึกศึกษาด้านกิจการพลเรือน หมายถึง การส่งเสริมให้บุคลากรของหน่วยได้มีทักษะงานด้านกิจการพลเรือนเพิ่มมากขึ้น สามารถนำความรู้ไปดำเนินการเผยแพร่ให้แก่กำลังพล และประชาชนได้นำไปปฏิบัติเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

หน่วยงานภายใน