ประวัติอาคารพระปิ่นเกล้า

| กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ | 2017-08-15

อาคารพระปิ่นเกล้า การจัดสร้างอาคารพระปิ่นเกล้า

           กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้า เป็นหน่วยที่มีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และมีประวัติศาสตร์การรบที่เกรียงไกร กองพันทหารปืนใหญ่ที่ ๗ ค่ายพระปิ่นเกล้าได้รับพระราชทานนามค่ายว่า“ค่ายพระปิ่นเกล้า” เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๒ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว นับว่าทรงเป็นพระบิดาของทหารปืนใหญ่ และนอกจากนี้หน่วยยังมีความภาคภูมิใจในการที่ได้มีโอกาสรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศา นุวงศ์ จึงเป็นเหตุปัจจัยหลักในการจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ค่ายพระปิ่นเกล้าขึ้น โดยจะได้รวบรวมพระราชกรณียกิจที่สำคัญของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ อีกทั้งอาวุธยุทโธปกรณ์ในอดีต เพื่อเป็นการเผยแพร่พระเกียรติคุณ และเป็นศูนย์รวมในการเก็บรักษา เชิดชูเกียรติประวัติ และเป็นศูนย์รวมประวัติศาสตร์การรบ เพื่อให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ และมีความภาคภูมิใจในความเสียสละของบรรพบุรุษที่ต้องเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้มาซึ่งความเป็นชาติไทยในทุกวันนี้ การจัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ค่ายพระปิ่นเกล้าได้ใช้สถานที่อาคารประชุมหลังเก่าด้านข้างกองบังคับการกองพัน โดยได้รับงบประมาณปรับปรุงจากกองทัพบก ซึ่งในขณะนี้อาคารได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ในส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวรภายในตัวอาคาร หน่วยยังขาดงบประมาณอีกเป็นจำนวนมาก จึงขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการสร้างส่วนนิทรรศการถาวร เพื่อให้พิพิธภัณฑ์ค่ายพระปิ่นเกล้ามีความทันสมัย สมบูรณ์แบบและเป็นมาตรฐานสากล พร้อมต่อการจัดแสดงต่อผู้เข้าเยี่ยมชม

หน่วยงานภายใน