BB Gun

22 | สนามยุทธกีฬา BB Gun ป.พัน.7 | 2017-09-15

ปัจจุบันสนามยุทธกีฬา BB Gun ได้พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหาร สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติ เจ้าหน้าที่รัฐ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อฝึกยุทธวิธีการรบในเมือง และการรบในภูมิประเทศ และส่งเสริมให้เยาวชนได้มีสถานที่ออกกำลังกายรูปแบบของกีฬายิงปืนทางยุทธวิธี  มีการจัดกิจกรรมต่างๆ ระหว่างหน่วยทหารกับบุคคลพลเรือนทั้งใน และนอกพื้นที่ เช่น การจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้สมทบทุนช่วยเหลือกำลังพลที่ปฏิบัติงานในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมเพื่อการกุศล ช่วยเหลือน้องผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

หน่วยงานภายใน